ทีมนักวิทยาศาสตร์ในรัฐแคลิฟอร์เนียพัฒนาวิธีผลิตกระแสไฟฟ้าและน้ำจืดจากคลื่นทะเล

คลื่นทะเลที่ถาโถมเข้าซัดแนวชายฝั่งอย่างไม่มีวันหยุดหย่อนแสดงให้เห็นศักยภาพว่าน่าจะเป็นแหล่งพลังงานมหาศาล แต่ว่าการเคลื่อนตัวของน้ำทะเลที่เกิดจากคลื่นเป็นการเคลื่อนตัวขึ้นและลง ทำให้ยากในการแปลงแรง คลื่นน้ำให้เป็นพลังงาน ซึ่งต่างจากการผลิตพลังงานจากแรงน้ำในแม่น้ำที่ไหลไปทางเดียว หรือจากกระแสลมที่พัดไปทางเดียว ทีมนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย University of California Berkley ได้ออกแบบอุปกรณ์ใต้น้ำที่สามารถใช้ประโยชน์ได้สองอย่าง study 1

คุณ Marcus Lehman หนึ่งในสมาชิกทีมวิจัย กล่าวว่าอุปกรณ์ใต้น้ำที่คิดค้นขึ้นนี้ สามารถแปลงพลังงานจากแรงน้ำในคลื่นทะเลให้เป็นไฟฟ้าได้ และยังสามารถปรับการทำงานของอุปกรณ์ให้ทำการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลได้ด้วย อุปกรณ์นี้ลักษณะเหมือนพรมปูพื้น สามารถเคลื่อนตัวขึ้นลงตามแรงของคลื่นทะเล สร้างแรงกดดันในน้ำที่จะช่วยหนุนให้น้ำทะเลเข้ากระทบฝั่ง และแรงของน้ำที่เข้ากระทบฝั่งนี้จะถูกนำไปใช้ในการหมุนใบพัด เพื่อผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าหรืออาจจะนำไปใช้ในการดันน้ำทะเล ผ่านแผ่นกรองที่สกัดเกลือออกจากน้ำทะเลเพื่อผลิตเป็นน้ำจืด study 2

คุณ Lehman กล่าวว่าอุปกรณ์นี้ หากพัฒนาให้มีขนาดใหญ่ขึ้น จะสามารถช่วยผลิตกระแสไฟฟ้าเพียงพอแก่ความต้องการด้านพลังงาน ของชุมชนเล็กๆ ตามแนวชายฝั่งได้ คุณ Lehman นักวิจัยกล่าวว่าแหล่งพลังงานจากคลื่นทะเลจะสามารถรองรับความต้องการของพลังงานทั่วโลก ได้ถึง 15 เปอร์เซ็นต์ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณที่มากทีเดียว ทางด้าน คุณ Reza Alam ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเครื่องกล กล่าวว่าเพื่อเลี่ยงผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาชายฝั่ง อุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นนี้ สามารถนำไปติดตั้งในจุดที่มีระดับอ็อกซิเจนในน้ำต่ำ จนไม่มีพืชและสัตว์ทะเลอาศัยอยู่ study 3

คุณ Reza Alam กล่าวว่าเขามั่นใจว่าหากติดตั้งอุปกรณ์แปลงพลังงานในจุดที่ไม่มีทั้งพืชและสัตว์ทะเลอาศัยอยู่ จะมีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม เขากล่าวว่าแผ่นพรมคลื่นทะเลขนาดหนึ่งตารางเมตร จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเพียงพอแก่การใช้งาน ในบ้านเรือนคนอเมริกันทั่วไปได้ถึงสองหลัง และหากเพิ่มขนาดของอุปกรณ์ขึ้นไปอีก ก็จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากขึ้น จนเพียงพอแก่ความต้องการใช้พลังงานในเมืองชายทะเลได้หลายเมืองทีเดียว study 4

กรอง
to filter
กระทบ
to strike against or collide with
กระแส
flow; current
กระแสลม
airflow
การแปลง
conversion
การผลิต
production; manufacturing
การหมุน
spinning; rotation
ขนาด
size
คลื่น
wave
ความต้องการ
demand; need
ความปลอดภัย
safety
คิดค้น
to invent; create
เคลื่อนตัว
[to] move; be in movement
ชุมชน
community
ใช้ประโยชน์
utilise
ซัด
to throw, hurl, or cast
ตาราง
square; grid
ติดตั้ง
install; set up
ถาโถม
rush in; sweep
ทะเล
sea
ทั่วไป
in general; common; normal
ทีเดียว
quite; very
นักวิจัย
researcher
นักวิทยาศาสตร์
scientist
น่าจะเป็น
should be
น้ำจืด
fresh water
นำไปใช้
[to] apply; use; utilize
แนวชายฝั่ง
coastline
ใบพัด
fan blade; propeller
ปรับ
to adjust
ปริมาณ
amount; quantity
ปูพื้น
to cover the floor
แปลง
to convert
ผลกระทบ
effect; impact
ผลิต
to manufacture; to produce
ผ่าน
to pass; pass by; pass through
ผู้เชี่ยวชาญ
expert
พรม
carpet; rug
พลังงาน
energy; power
พัฒนา
to develop
พืช
plant; vegetation
เพียงพอ
enough; sufficient
ไฟฟ้า
electricity
มหาวิทยาลัย
university
มหาศาล
immense; huge
มั่นใจ
confident
เมือง
city; town
แม่น้ำ
river
ไม่หยุดหย่อน
continuously; without stopping
รองรับ
support
ระดับ
grade; level
ระบบนิเวศวิทยา
ecosystem
แรง
[of science or physics] a force, a power, an energy
แรงกดดัน
force; pressure
ลักษณะ
characteristic; form; attribute
เลี่ยง
to avoid; evade
วิจัย
research
วิศวกรรมเครื่องกล
mechanical engineering
ศักยภาพ
ability; capability; capacity; aptitude
สกัด
to distill; extract
สมาชิก
member
สร้าง
to create; to build
สัตว์
animal
สามารถ
can; be able to
สิ่งแวดล้อม
environment
แสดงให้เห็น
[to] demonstrate; show
หนุน
to support; to back up
หลัง
classifier for houses
แหล่ง
source; location
ออกแบบ
[to] design
อาศัยอยู่
[to] live
อุปกรณ์ใต้น้ำ
underwater equipment or device