ผลการสำรวจระบุว่า ครึ่งหนึ่งของคนอเมริกันเชื่อคำเล่าลือเรื่องโรคภัยไข้เจ็บว่าเป็นผลของการคบคิดให้ร้ายประชาชนโดยธุรกิจและรัฐบาล

อาจารย์ Eric Oliver ซึ่งสอนวิชารัฐศาสตร์อยู่ที่มหาวิทยาลัย Chicago กำลังศึกษาเรื่องการสร้างเรื่องทางการเมือง หรือ Political Conspiracies เมื่อเกิดความเข้าใจขึ้นมาว่า หลายเรื่องที่ได้รับฟังนั้น เกี่ยวโยงกับการบำบัดรักษาตัวทางการแพทย์ด้วย นักวิชาการผู้นี้เลยสรุปการสร้างเรื่องทางการแพทย์ ที่มีคนพูดถึงบ่อยๆ หกเรื่องด้วยกัน และออกไปสอบถามความคิดเห็นของผู้คนมากกว่า 1300 คน ว่าเชื่อเรื่องในบาง study 1

ผลการสอบถามแสดงให้เห็นว่า ครึ่งหนึ่งของคนอเมริกัน เชื่อเรื่องที่สร้างขึ้นมา อย่างน้อยก็หนึ่งเรื่องขึ้นไป ที่มีคนเชื่อมากที่สุดคือ หนึ่งในสามของผู้ตอบ แบบสอบถามเชื่อว่า องค์การอาหารและยาของสหรัฐ จงใจเก็บการบำบัดรักษาโรกมะเร็งด้วยวิธีธรรมชาติเป็นความลับ เพราะได้รับความกดดันจากผู้ผลิตและขายยา ขณะเดียวกัน 20% ของผู้ร่วมการสำรวจเชื่อว่า โทรศัพท์มือถือทำให้เป็นมะเร็งได้ และบริษัทธุรกิจใหญ่ๆ ไม่ต้องการให้เจ้าหน้าที่รัฐบาลแตะต้องแก้ไขเรื่องนี้ และอีก 20% คิดว่า แพทย์และรัฐบาลคบคิดกันฉีดวัคซีนให้กับเด็ก แม้จะรู้ว่าจะทำให้เด็กเป็นโรค Autism study 2

อีกสามเรื่องที่ผลการสำรวจระบุว่า มีผู้ให้ความเชื่อถือราวๆ 12% คือเรื่องที่ว่า CIA หรือองค์การข่าวกรองกลางของสหรัฐ จงใจทำให้คนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกา ติดเชื้อ ไวรัส HIV ที่ทำให้เป็นโรคเอดส์ ส่วนอาหารที่มาจากกระบวนการพันธุวิศวกรรม เป็นผลของการสมรู้ร่วมคิดที่จะลดประชากรโลก และสุดท้ายบริษัทธุรกิจใช้น้ำ ที่ผสมสาร Fluoride เพื่อปกปิดมลพิษ study 3

แม้ว่าผู้ที่บอกว่าเชื่อเรื่องราวที่สร้างขึ้นมาเหล่านี้ จะมีการศึกษาน้อยกว่า มีฐานะยากจนกว่า และส่วนใหญ่มักจะเป็นชนกลุ่มน้อย อาจารย์ Eric บอกว่าคนเหล่านี้ สนใจกับการรักษาสุขภาพ เพียงแต่ประเด็นเรื่องสุขภาพอนามัย บริษัทธุรกิจ ที่เกี่ยวข้อง และสถาบันต่างๆ ของรัฐบาล มีความสลับซับซ้อน และต่างก็มีเป้าหมาย และความจูงใจที่ต่างกัน เพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องยาก สำหรับคนทั่วๆไป จะเข้าใจได้ study 4

ที่นักวิชาการผู้นี้เป็นห่วงก็คือ การเชื่อเรื่องเล่าลือเหล่านี้ ส่งผลกระทบโดยตรง ต่อการรักษาสุขภาพของคนเรา มีคนที่เชื่อ คำเล่าลือ 37% ที่ไปรับการตรวจร่างกายเป็นประจำ ซึ่งน้อยกว่าคนทั่วไป ซึ่งอยู่ที่ 48% และคนที่เชื่อเรื่องเล่าลือเหล่านี้ มักจะรับประทาน วิตามิน และยาเสริมอาหารเป็นประจำด้วย อาจารย์ Eric บอกว่า เราจะต้องเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและวิทยาศาสตร์ ให้เป็นที่ทราบต่อประชาชน เพราะคิดว่า การมีความคิด เป็นวิทยาศาสตร์นั้น ไม่ใช่วิธีที่จะมองโลกได้ยังไงใด หรือไม่ใช่รู้ได้ โดยปฏิภาณ study 5

กระบวนการ
procedure; process
การบำบัดรักษา
care; treatment
การรักษาสุขภาพ
health care
การศึกษา
education; study
การสมรู้ร่วมคิด
conspiracy; collaboration
การสร้างเรื่อง
creating a story; conspiracy
การสอบถาม
inquiry
การสำรวจ
survey; examination
กำลังศึกษา
studying
เกี่ยวโยง
connect; affect; involve
แก้ไข
to correct
ขณะเดียวกัน
at the same time; meanwhile
ข้อมูล
data; information
ข่าวกรอง
intelligence; information
คบคิด
to conspire
ความกดดัน
pressure
ความเข้าใจ
understanding; comprehension
ความคิดเห็น
idea; opinion
ความจูงใจ
persuasion; motivation
ความเชื่อถือ
trust; faith
ความลับ
a secret
ความสลับซับซ้อน
complexity
จงใจ
intend
เจ้าหน้าที่
officer; official
ฉีดวัคซีน
vaccinate
ชนกลุ่มน้อย
minority (group of people)
เชื้อสาย
lineage; ancestry
ฐานะ
status; position
โดยตรง
directly
ติดเชื้อ
[to] infect with; catch a disease
ทางการแพทย์
medical
ทางการเมือง
politcal
โทรศัพท์มือถือ
mobile phone
ธรรมชาติ
natural
ธุรกิจ
business; business deal
นักวิชาการ
scholar; academic
บริษัท
business
แบบสอบถาม
questionnaire
ปกปิด
to conceal; hide; cover up
ปฏิภาณ
wit; quickness of mind; wisdom
ประชากร
population
ประเด็น
the topic; the point at issue
เป็นประจำ
regularly
เป้าหมาย
objective; goal
ผสม
to mix; blend
ผู้ผลิต
producer; manufacturer
ผู้ร่วม
participant
พันธุวิศวกรรม
genetic engineering
เพียงแต่
however; rather
แพทย์
medical doctor; physician
มลพิษ
pollution
มหาวิทยาลัย
university
ยากจน
destitute, penniless, poor
รัฐบาล
government
รัฐศาสตร์
political science
รับประทาน
to eat
เรื่อง
about, concerning; account, story; problem
โรกมะเร็ง
cancer
เล่าลือ
[is] rumored; to rumor
วิชา
[of study] a subject; branch of study
วิทยาศาสตร์
science
ส่งผลกระทบ
to impact
สถาบัน
institute; instution
สรุป
to summerize
ส่วนใหญ่
majority
สหรัฐ
the United States
สอบถาม
to enquire; question
สาร
a chemical substance
แสดงให้เห็น
to demonstrate; show
องค์การ
agency; organization
องค์การอาหารและยาของสหรัฐ
the US Food and Drug Administration
อนามัย
health; hygiene
อย่างน้อย
at least
อาจารย์
teacher; professor